Generalforsamling 2020

27. januar 2020
Årets generalforsamling afholdes tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.30 i Skals Hallen

Ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 6 stk. 3 indkaldes andelshavere/varmeaftagere til ordinær generalforsamling.

tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.30 i Skals Hallen.

Dagsorden:

 1.   Valg af dirigent.
 2.   Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3.   Det reviderede årsregnskab*) fremlægges til godkendelse.
 4.   Budget for indeværende drifts år fremlægges.
 5.   Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af
    investeringsplan for kommende år.
 6.   Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere**).
 7.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Michael Østergaard og Johnni Bisgaard.
 8.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9.   Valg af revisor.
 10.   Eventuelt.

 Bestyrelsen for

Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Regnskabet ligger til afhentning på værket, og kan ses på værkets hjemmeside www.skalsvarme.dk , fra den 13. februar.

**) Forslag fra andelshavere skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. februar.