Generalforsamling 2018

5. september 2018

Generalforsamling 2018

 

Årets generalforsamling afholdes onsdag den 19. september 2018 kl. 19.30 i Skals Hallen

Ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 6 stk. 3 indkaldes andelshavere/varmeaftagere

til ordinær generalforsamling.

onsdag den 19. september 2018 kl. 19.30 i Skals Hallen.

Dagsorden:

  1. 1.      Valg af dirigent.
  2. 2.      Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. 3.      Det reviderede regnskab*) fremlægges til godkendelse.
  4. 4.      Budget for indeværende drifts år fremlægges.
  5. 5.      Forslag fra bestyrelsen, herunder herunder forslag til vedtægtsændring**), samt fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  6. 6.      Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere***).
  7. 7.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Michael Østergaard, Johnni Bisgaard og Per Sloth.
  8. 8.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  9. 9.      Valg af revisor.
  10. 10.  Eventuelt.

 Bestyrelsen for

Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a.

*) Regnskabet ligger til afhentning på værket, og kan ses på værket hjemmeside www.skalsvarme.dk , fra den 15. september.

**) Forslag til ændring af værkets regnskabsår til fremover at følge kalenderåret.  

***) Forslag fra andelshavere skal være bestyrelsen i hænde senest      den 15.  september.